Nedjelja , ožujak 24 2019
Naslovnica / Blog / Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Popusti za branitelje kod legalizacije objekata

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uređeno je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17). Izmjene i dopune Zakona iz 2017. godine omogućile su ponovno predavanje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru obračunava se prema istim kriterijima na cijelom području Republike Hrvatske.

POPUSTE za branitelje kod legalizacije za komunalne doprinose provjerite u jedinicama lokalne samouprave. Svaka lokalna samouprava može donijeti svoje odluke o oslobađanju i visini komunalnog doprinosa.

Koliki popust ostvaruju branitelji prilikom plaćanja komunalnog doprinosa? Koliki popust je moguće ostvariti obzirom na mjesečna primanja domaćinstva?

ODGOVOR: Odgovor na ova pitanja možete potražiti u gradu odnosno općini na području koje se građevina nalazi. Komunalni je doprinos prihod jedinice lokalne samouprave tj. općine odnosno grada. Odluku o komunalnom doprinosu kojom se između ostalog utvrđuju i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa donosi gradsko odnosno općinsko vijeće.

KORISNO: Troškovi, naknada, komunalni i vodni doprinos pitanja i odgovori: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26402

Izvor: ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26402

Popust za branitelje pri legalizaciji – Vodni doprinos

Tko i za kakvu građevinu ima pravo na umanjenje iznosa vodnog doprinosa?

Za građevine namijenjene stalnom stanovanju čija površina nije veća od 400 m2 (tarifni broj 2a Uredbe – obiteljske kuće do 400 m2) hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata i članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status kojih je utvrđen sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodni doprinos se obračunava primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50, a ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata primjenom korekcijskog koeficijenta 0,80.

Izvor: Hrvatske vode  http://www.voda.hr/hr/vodne-naknade