Geo Zeba d.o.o.

Uštedite sa veteranskom karticom popusta

Korisnici Veteranske Kartice popusta ostvaruju 25% popusta na geodetske usluge kod Partnera Geo Zeba d.o.o.

Usluge Partnera

 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • Tehničko vođenje katastra
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • Izrada geodetskih elaborata stanja građevine pri rekonstrukciji
 • Izrada geodetskog projekta
 • Iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevin
 • Izrada geodetskog situacijskog nacrta izrađene građevine
 • Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradi elaborata geodetskog praćenj
 • Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

 Kontakt

GEO ZEBA d.o.o.
POSLOVNICA: Dobriše Cesarića 71, 10000 Zagreb
Tel1: 098/ 166-0246
Tel2: 097/6423-484
E-mail1: geo.zeba@net.hr
E-mail2: geozeba@gmail.com

web: http://www.geozeba.hr/