GeoMap

O Partneru

Ako trebate pouzdane i povoljane geodetske usluge tada Vam svakako kontaktirajte GeoMap
Trg Matice Hrvatske 3, 21260 Imotski.
Kontak na 021 413 152 ili na email: geomap.hr@gmail.com

Uštedite sa Veteranskom karticom popusta

GeoMap – Imotski | Geodetske usluge | za sve korisnike Veteranske kartice popusta odobrava:

  • 25% popusta na poslove vezane za legalizaciju ilegalnih objekata kao i poslove ostalih geodetskih i arhitektonskih projekata i elaborata

Proizvodi | Usluge

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za pružanje geodetskih usluga

tehničko vođenje katastra vodova

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije

Izrada geodetskih projekata

Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine

Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja

Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja

Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

GeoMap

GEODETSKI SNIMAK       ELABORAT ETAŽIRANJA       PARCELACIJA ZEMLJIŠTA
GEODETSKI PROJEKTI   USKLJAĐENJE KATASTRA I GRUNTOVNICE   UPIS OBJEKATA